Διασφάλιση Ποιότητας

Η ποιότητα και ο σεβασμός στο περιβάλλον, καθώς και η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, είναι θεμελιώδεις προτεραιότητες στην Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd.

Στη σημερινή εποχή, όπου οι απαιτήσεις της αγοράς αυξάνουν μέρα με τη μέρα είναι φανερό ότι η σημασία της ποιότητας σαν ανταγωνιστικός παράγοντας, παίζει καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση ενός προϊόντος ή της παροχής υπηρεσιών στην αγορά.

Η αξιοπιστία της Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd ενισχύεται μέσω των Συστημάτων Διαχείρισης που ανέπτυξε και λειτουργεί, μέσω της διεξαγωγής καθημερινού ελέγχου παραγωγής στο εσωτερικό εργαστήριο ποιοτικών ελέγχων που διαθέτει, των πιστοποιήσεων που διαθέτει για όλες τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει σε αυτό τον τομέα με εργαστήρια και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Κύπρο και στο Εξωτερικό.

Η εταιρία δεσμεύεται για συνεχή συντήρηση και βελτίωσή των Συστημάτων Διαχείρισης, για τη διατήρηση των πιστοποιήσεών της καθώς και για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων που παράγει.

Ευαισθησία στην ποιότητα των προϊόντων

Η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd δεσμεύεται να παράγει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει και βελτιώνει συνεχώς τα ήδη υπάρχοντα, με στόχο πάντα την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.

Τα βασικά προϊόντα που παράγονται από την Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Δομικών Υλικών (89/106/ΕΟΚ), διέπονται από Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και φέρουν την σήμανση CE καθώς και τις απαραίτητες δηλώσεις επίδοσης (Declaration of Performance).

Διαθέσιμα πιστοποιητικά εάν ζητηθούν για όλα τα προϊόντα της εταιρείας. Για πιστοποιητικά των προϊόντων της Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd μπορείτε να απευθύνεστε στο nkm@cytanet.com.cy.

Εισερχόμενες Πρώτες ύλες και Προμηθευτές

Τα προϊόντα που εισάγονται από την εταιρεία ελέγχονται αυστηρά πριν εισέλθουν στην αποθήκη βάση διαδικασιών που ορίζονται στα συστήματα ποιότητας της εταιρείας

Πιστοποίηση Μεταλλικών Δομικών Κατασκευών και Διαχείριση Ποιότητας Συγκολλήσεων

Για τις μεταλλικές κατασκευές, η  Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd είναι πιστοποιημένη για την εφαρμογή των προτύπων EN 1090-1:2009+A1:2011. και EN ISO 3834-2:2005., διαθέτει Υπεύθυνο Οπτικού Ελέγχου, πιστοποιημένους συγκολλητές καθώς και πιστοποιημένους μεθόδους συγκολλήσεων από την εταιρεία πιστοποίησης NORTEST.

Στα πλαίσια του Κανονισμού 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε., καθορίζεται ως υποχρεωτική και δεσμευτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η εφαρμογή των προτύπων ΕΝ ISO 1090 που είναι η σήμανση CE των Δομικών Προϊόντων και Κατασκευών. Η σήμανση CE επιτρέπει στο προϊόν να διατεθεί νόμιμα στην αγορά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd ανταποκρινόμενη στην Συμμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία του εργοστασιακού ελέγχου της παραγωγής της, από τον διαπιστεμένο φορέα Nortest για τα παραγόμενα προϊόντα Δομικών κατασκευών και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN 1090-1:2009+A1:2011. Η πιστοποίηση αφορά τον σχεδιασμό, παραγωγή και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων στοιχείων έως και την κλάση EXC3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1090-1:2009+A1:2011.

Για την κάλυψη των απαιτήσεων των συγκολλήσεων η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd είναι πιστοποιημένος παραγωγός συγκολλητών κατασκευών με πεδίο εφαρμογής τα Μεταλλικά Κτήρια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 3834-2:2005.

Πιστοποίηση ISO 45001:2018 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd, είναι πιστοποιημένη με ISO 45001: 2018 για το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στο χώρο Εργασίας (Health & Safety Management System), που ανέπτυξε και λειτουργεί. Στόχος του Συστήματος είναι η διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ελαχιστοποιεί τους κινδύνους υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους, συνεργάτες, επισκέπτες και πελάτες της εταιρίας.

Μέχρι πρότινος η εταιρεία ήταν πιστοποιημένη με το σύστημα OHSAS 18001:2007 και το 2020, αναβαθμίστηκε, μεταπηδώντας στο ISO 45001: 2018 το οποίο αντικατέστησε σταδιακά το προηγούμενο πρότυπο.

Στα πλαίσια της πιστοποίησης και τήρησης του ISO 45001: 2018, η εταιρεία μας:

-Παρέχει εκπαίδευση σε κάθε νεοεισερχόμενο στην εργασία σε θέματα ασφάλειας.

-Παρέχει σε όλο το προσωπικό τα απαραίτητα Μέτρα Ατομικής Προστασίας και την εκπαίδευση για τη σωστή χρήση τους.

-Αναλύει τους κινδύνους που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών , ώστε οι εργαζόμενοι να τους αναγνωρίζουν και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

-Διοργανώνει εκπαιδεύσεις ασφάλειας για όλο το προσωπικό σε τακτική βάση.

Πιστοποίηση ISO 9001:2015 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της, η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd ακολουθεί σταθερά μία πολιτική Ποιότητας που κύριοι στόχοι της είναι:

  • Η εξασφάλιση υψηλής Ποιότητας παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες της αγοράς αλλά και των προτύπων και κανονισμών που τα διέπουν.
  • Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες της εταιρίας.

Προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω στόχους, η εταιρία ανέπτυξε και λειτουργεί από το 2000 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2015.

Πιστοποίηση ISO 14001:2015 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πάντα πρωτοπόρα και με ιδιαίτερη ευαισθησία, η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd συνδυάζει την ανάπτυξή της με την προστασία του περιβάλλοντος, καταβάλλοντας καθημερινά προσπάθειες μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της. Ευθυγραμμίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα και τη βέλτιστη αποδοτικότητα των υποδομών, με τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες που απορρέουν από την ανάγκη για μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο φυσικό περιβάλλον, η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd σχεδιάζει, εφαρμόζει και επενδύει σε τεχνολογίες κυκλικής οικονομίας.

Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί ο σχεδιασμός καινοτόμου τεχνολογίας επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων πολυουρεθάνης και πολυστερίνης προς παραγωγή δύο οικολογικών, εύχρηστων και ποιοτικών προϊόντων (THERMINK και PS THERMINK). Η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd διαθέτει επίσης αυτή την καινοτόμο τεχνογνωσία και σε άλλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτό τον τομέα.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δέσμευσης της εταιρίας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία, η Nicolaides & Kountouris Metal Company Ltd έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποιημένο με το διεθνές πρότυπο ISO14001:2015.

Στα πλαίσια της πιστοποίησης και τήρησης του ISO14001:2015, η εταιρεία μας:

  • Εφαρμόζει αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες για τη λειτουργίας μας.
  • Εκπονεί και εφαρμόζει σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων για όλες τις δραστηριότητές της.
  • Διαχωρίζει τα στερεά απόβλητά μας στην «πηγή» σε ανακυκλώσιμα, απορρίμματα και απόβλητα προς ειδική διαχείριση. Η διαχείριση των αποβλήτων μας, γίνεται από αδειοδοτημένες εταιρείες με τις οποίες η εταιρεία έχει υπογράψει σχετικές συμφωνίες.
  • Επενδύει σε εξοπλισμό μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης.
  • Αντικαθιστά τα οχήματα που χρησιμοποιεί το προσωπικό της με οχήματα χαμηλότερων εκπομπών, φιλικότερα προς το περιβάλλον.
  • Εκπαιδεύει το προσωπικό της σε τακτική βάση στη χρήση των περιβαλλοντικά βέλτιστων πρακτικών στην εργασία, μαθαίνοντας τους να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και τις επιπτώσεις τους.
  • Διενεργεί Περιβαλλοντικές μετρήσεις όπου απαιτείται.
Greek
Scroll to Top